Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 września 2017

Szkoła Podstawowa od września 2017 będzie brała udział w projekcie „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców”.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPZP.08.04.00-32-K014/16-00 z dnia 14 lipca 2017 r., zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, a Miastem Białogard reprezentowanym przez Burmistrza Białogardu.

Realizatorem Projektu jest Miasto Białogard, Gmina Białogard, Gmina Karlino, Gmina Tychowo oraz Powiat Białogardzki, na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu, zawartej w dniu 28 kwietnia 2017 r. Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2017 r. do 31.07.2019 r. w 17 szkołach typu podstawowego, w tym klasach dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych, szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  z terenu powiatu białogardzkiego.

Celem Projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych, zmniejszenie dysproporcji w procesie kształcenia oraz rozwój kompetencji kluczowych 3585 uczniów, w tym 1776 dziewcząt i 1809 chłopców ze szkół podstawowych, klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych,  gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z terenu powiatu białogardzkiego, prowadzących do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia, a także podniesienie kompetencji 198 nauczycieli (173 kobiet i 25 mężczyzn) i doposażeniu 17 szkół.

W naszej szkole projekt przewiduje realizację nieodpłatnych działań obejmujących:

  • dodatkowe zajęcia, kształcące u uczniów kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy
    i umiejętności niezbędne na rynku pracy (w tym doradztwo zawodowe);
  • dodatkowe zajęcia dla uczniów, oparte na metodzie eksperymentu, kształtujące
    i rozwijające kompetencje w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki.

Na zajęcia rekrutowani będą uczniowie/uczennice zainteresowani udziałem w Projekcie, zgodnie ze zdiagnozowanymi w każdej ze szkół indywidualnymi potrzebami, zainteresowaniami i predyspozycjami oraz na podstawie określonych kryteriów. Rekrutacja uwzględnia zasady polityki równych szans i równości płci. Rekrutacja będzie przeprowadzona oddzielnie dla każdej płci z uwzględnieniem liczby osób z poszczególnych kategorii uczestników Projektu. Rekrutacja uwzględniać będzie zasady poszanowania godności potencjalnych uczestników.

Autor: Robert Dzinkowski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Robert Dzinkowski
Data utworzenia:2017-09-18
Data publikacji:2017-09-18
Osoba sporządzająca dokument:Robert Dzinkowski
Osoba wprowadzająca dokument:Aleksandra Tokarska
Liczba odwiedzin:1623